Gençlik

Tek Sayıların Gizemi

Sayılar doğayı, insanı ve evreni şekillendiren gücü sembolize etmek için kullanılır. Sayıların anlamı Maya, Mısır, Sümer ve Yunan uygarlıkları tarafından kullanılmıştır. Ancak biz hâk ve kesin olan, İslam dinine göre ele alacağız.

İslam düşüncesinde vurgu, genellikle tek sayılarda yapılmıştır. “Allah tektir, teki sever.” ifadesi yaygın kullanımdır. Bu nedenle pek çok davranış tek sayılarla ifade edilir. Peygamber efendimizin, tek rakamlı günlerde orucunu açması bunun örneğidir.
Efendiler Efendisi, Rabbimizin birliğini, bundan dolayı birden hoşnut olduğunu, bizlere bildirmiştir. Hayatımızdaki bir ve tek sayılar da Rabbimizi bulmada; bizler için birer trafik işareti, birer yol haritası, birer kutup yıldızıdır. “Halbuki gökte ve yerde, Allah’tan başka ilahlar bulunsaydı oraların nizamı bozulurdu.” âyeti de bunu açıkça ifade ediyor olsa gerek. Şüphesiz, bu sayılar arasındaki tenâsübe bakarak, kesretten vahdete çıkmak ve sonunda “biri istemek, biri çağırmak, biri taleb etmek, biri görmek, biri bilmek, biri söylemek” mümkündür ve gereklidir. Çünkü inancın temelinde tevhid vardır.Bunun yanı sıra, sayılarla ilgili hikmetleri kuranda da bulabilirsiniz. Kur’an’ın önemli bir maksadı, kendi semavî kimliğini ispat etmektir. Bu ispat yollarından biri ise: Kur’an’da Allah’ın sonsuz ilminin yansımalarını göstermektir. Sonsuz ilmin yansımalarını göstermenin, en önemli yollarından biri de; insan aklının çok üstünde kendini gösteren, sayısal i’caz tablolarıdır.
Kur’an-ı Hakim, bu sayısal tabloları; “Allah onların nezdinde olup bitenleri -ilmiyle- çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır.” (Cin 72/28)
Allah herşey için bir ölçü kılmıştır. (Talak/3)
meallerindeki âyetilerin ifade ettiği yüce mânâyı, hâl diliyle, uygulamalı olarak gözler önüne sermektedir.Kuran-ı Kerim’le ilgili elde edilen mucizevi sayısal düzenler, aynı zamanda Yüce Rabbimiz’in “sonsuz da olsa, herşeyin sayısını bilen” anlamına gelen “Muhsi” isminin bir tecellisidir.

Karikatür: CÂMİAKADEMİ

1 SAYISI:
Evrende bir olgunun ortaya çıkması için başlangıç olması bir zorunluluktur. Başlangıç olmazsa, biz, o şeyin varlığını asla fark edemeyiz.
* Allah tektir ve birdir.
* Elif’in ebced hesabındaki sayısal değeri 1 dir.

3 SAYISI :
* Peygamber Efendimiz sözlerini 3 kez tekrarlardı.
* Peygamber Efendimiz kapıyı çalarken 3 kez çalardı.
* Kur’an, müslümana, nefsin 3 aşamasından söz eder. (nefs-i emmare, nefs-i levvame ve nefs-i mutmaine)
* Mina’da şeytan taşlanması, 3 kez tekrarlanır.
* Peygamber efendimiz yatmadan evvel, Fatiha’yla beraber 3 Felak, Nas ve İhlas sürelerini okuyordu.
* Rükûda 3 kez sübhanerabbielâzim, secdede ise 3 kere sübhanerabbiâla diyoruz.
* Atom elektron, proton ve nötron olmak üzere 3 parçadan oluşmaktadır.
* Mübarek 3 tane ay vardır. (Receb, Şaban ve Ramazan)
* 3 sayısı, bir sembolik değer olarak baba-anne ve çocuk şeklinde kutsal bir birleşim ve onun sonucu olan çocuğu ifade ettiği gibi, beden-can-ruh üçlemesi şeklinde insanı sembolize etmek için de kullanılmıştır.

5 SAYISI:
* Allah sözcüğünün 5 harften oluşur ve temel harfi olan “h” nin sayısal değeri 5 dir.
* Ehl-i aba, yani genellikle penç-ten, ‘beş kişi’ diye isimlendirilen ve Muhammed’in abası atındaki beş aile bireyidir.(Muhammed, Fatma, Ali, Hasan, Hüseyin)
* 5 ulu’l azm peygamberleri
(Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed(s.a.v)) sembolüdür.
* İslam’ın beş şartı vardır. (şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek)
* 5 tane duyu organımız vardır.
* 5 tane parmağımız vardır.
* Günde 5 vakit ve namaz vardır.
* Mübarek Cuma günü 5. güne denktir.
* Mektubat Risalesi 19. mektupta şöyle geçmektedir:
Acemî ve tevafuktan haberi yok ve bize de daha tevafuk tezahür etmeden evvel onun ve başka sekiz müstensihin birbirini görmeden yazdıkları nüshalarda; Lafz-ı Resul-i Ekrem (Aleyhissalâtü Vesselâm) kelimesi bütün risalede ve Lafz-ı Kur’an beşinci parçasında öyle bir tarzda tevafuk etmeleri göründü ki, zerre mikdar insafı olan tesadüfe vermez. Kim görmüşse kat’î hükmediyor ki; bu bir sırr-ı gaybîdir, mu’cize-i Ahmediye’nin (a.s.m) bir kerametidir.

7 SAYISI:
* Kabe’nin etrafında 7 kez tavaf edilir.
* İnsanın her 7 yılda bir hücreleri yenilenir.
* Ay kendi çevresinde ki döngüyü 7 günde tamamlar.
* 7 yaş çocukların akıl ve kavrama çağıdır.
* Allahu Teala 6 günün sonunda evrenin tümünü yaratıyor ve evrenin tamamını 7. gün tamamlamış olur.(6+1=7)
* Bir hafta 7 gündür.
* 7 tane hayati organımız var. (Kalp, akciğer, karaciğer, mide, bağırsaklar, böbrek ve damarlar)
* Yeryüzünde 7 kıta bulunmaktadır. (Asya, Avrupa, Afrika, Antarktika, Kuzey Amerika, Avustralya ve Güney Amerika)
* Peygamber Efendimiz’in 7 tane çocuğu vardır.
* Bedir savaşında İslam ordusunun 313 tane mücahidi vardı. (3+3+1=7)
* Kuran’ın yedi katmanlı anlamı vardır, yedi kıraata göre okunur.
* Safa ve Merve arasında sa’y edilirken gidiş-geliş toplam 7 tur yapılıyor.
* Mehdi(a.s) askerleri 313 tane olacak. (3+3+1=7)
* Secdeye vardığımızda 7 uzvumuzu yere koyuyoruz.
* İnsanın baş bölümünde 7 delik vardır. (Ağız, 2 kulak, 2 göz, 2 burun delikleri)
* Kur’ân-ı Kerim’de 7 gök tabiri 7 kez geçer.
* Hz Musa’nın, Hz. Şuayip peygambere Tektek dağlarında 7 yıl çobanlık yapması karşılığında kızını alması.
* Fırat nehrinin 7 koldan oluşmaktadır.
* Nuh’un gemiden uçurduğu güvercin 7 gün boyunca uçmuş ancak 8.günde gemiye dönebilmiş.
* Mina’da şeytan taşlanmasında 7 tane taş kullanarak yapılır.
* İslam’ın bâtın yorumlarında ilahi isimlerin taayyünlerinin sureti olarak açıklanan, aşkla kendinden geçmiş 7 melek vardır.
* 7 yılda yeni bir devre geçilir. (7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70) Bu devreler sadece bedensel değişme ve olgunlaşma dönüm noktaları değil, aynı zamanda insan yaşantısında köklü değişiklikler yaratan önemli “geçiş” dönemleridir.
* Namazın her rekatı 7 bölümden oluşmaktadır.
* 15/Hicr-87: Andolsun, sana çiftlerden yediyi(7) ve büyük Kur’an’ı verdik. Bu ayet, 1/Fatiha suresi’ne atıf yaptığı söylenmektedir, malumu ise Fatiha’nın 7 ayet oluşudur.
* 2/Bakara 29: Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O’dur. Sonra göğe yönelip (istiva edip) de onları yedi(7) gök olarak düzenleyen O’dur. Ve O, her şeyi bilendir.
* 7/Mülk 3: O, biri diğeriyle ‘tam bir uyum’ (mutabakat) içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiçbir ‘çelişki ve uygunsuzluk’ (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun? Mülk süresinin 7 ayetidir. Sizce bu tesadüf mü? İnan birisi için tesadüf diye birşey yoktur.
* 34/Hakka 7: Allah Onu, yedi(7) gece ve sekiz gün, aralık vermeksizin üzerlerine musallat etti. Öyle ki, o kavmin, orada sanki içi kof hurma kütükleriymiş gibi çarpılıp yere yıkıldığını görürsün.
* 18/Kehf 22: (Sonra gelen kuşaklar) Diyecekler ki: “Üç’tüler, onların dördüncüsü köpekleridir.” Ve: “Beştiler, onların altıncısı köpekleridir” diyecekler. Bu Bilinmeyene gayba taş atmaktır. “Yedidirler, onların sekizincisi köpekleridir” diyecekler. De ki: “Rabbim, onların sayısını daha iyi bilir, onları pek az insan dışında kimse bilemez.” Öyleyse onlar konusunda açıkta olan bir tartışmadan başka tartışma ve onlar hakkında bunlardan hiç kimseye bir şey sorma.
* 31/Lokman 27: Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de onun ardından yedi(7) deniz daha eklenerek mürekkep olsa, yine de Allah’ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Yeryüzünde şuan 7 tane deniz bulunuyor.
* 23/Muminun 17: Andolsun, biz sizin üstünüzde 7 yol yarattık; Biz yaratmada gafiller değiliz.
* 15/Hicr 44: (Cehennem) Onun 7 kapısı vardır; onlardan her bir kapı için bir grup ayrılmıştır.
* Kuran’da 7. Süre, el- A’raf Süresi’dir. A’raf’ta yani cennet ile cehennem ehli arasındaki yüksek bir yerde bulunan insanlardan, ilahi vahyin doğruluğundan ve dünyanın vahye ihtiyacından söz edilir. Kuran’da 7 nci sure olan el-A’raf’ın 7. ayeti’ne bakalım: “Ve onlara (olup bitenleri) tam bir bilgi ile mutlaka anlatacağız. Biz, onlardan uzak değiliz.” Burada, tüm olup bitenle ilgili bilginin insanlığa aktarılacağı ve vahiy kanalıyla yüce yaradan ile insanlar arasında sıkı bir bağ olduğu belirtiliyor. Tüm bu bilginin, 7. sure’nin 7. ayeti’nde olması, herhalde tesadüf olamaz.

9 SAYISI:
* Hamilelik süreci 9 aydır.
* Peygamber Efendimiz 63 yaşında vefat etmiştir. (6+3=9)
* Başında besmele bulunmayan tek sûre “tevbe” süresidir.
(9 numaralı)
* İbn Atiyye ve Savi gibi müfessirin anlattığına göre: Kadir Suresinde Ramazan ayının günleri sayısı kadar; otuz adet kelime yer almıştır. Bu kelimelerden kadir gecesi’ne ait bir zamir olan “Hiye” (O) edatının surenin 27. kelimesi olarak zikredilmesi Kadir Gecesi’nin Ramazanın 27. gecesinde olacağına bir işaret sayılmıştır. [Kurtubî a.g.y; Savi (Celaleyn ile birlikte)IV/339].
Bazı alimlere göre “Kadir Gecesi” anlamındaki “Leyletü’l-kadr” terkibinin 9 harfi vardır ve bu terkip surede üç defa tekrarlanmıştır. 3×9=27 yapar. Bu tevafuk da kadir gecesinin ramazanın 27. gecesinde olduğunu gösterir. (Savi tefsiri a.g.y).
* Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar ve dokuz (yıl) daha kattılar. (Kehf Suresi, 25)
Kuran’da Ashab-ı Kehf’in mağarada kaldıkları sürenin doğrudan 309 sene olarak belirtilmeyip, 9 yıllık bir sürenin ilave edilmesi son derece hikmetlidir. Çünkü ifade şekli ile, Güneş ve Ay yılları (Şemsi ve Kameri yıllar) arasındaki farka dikkat çekilmektedir. (En doğrusunu Allah bilir.)
* “Ve elini koynuna sok, kusursuz olarak bembeyaz çıkıversin, bu Firavun ve kavmine olan dokuz(9) ayet (mucize) içinden biridir. Gerçekten onlar, fasık olan bir kavimdir.” (Neml Suresi, 12)
“9 mucize” anlamına gelen “tis’i ayatin” ifadesinden sonra ibare sonuna kadar olan hece adedi 9.
Surenin mukattaa harfleri olan “ta, sin” harflerinin ebced değeri 9. (En küçük ebced hesabıyla)
* Hz. Salih ve Semud kavmi kıssasındaki ayet adedi 9 dur.

11 SAYISI:
* Kur’an-ı Kerîm’in kalbi olan Yasin Sûresi 83 âyetten oluşmaktadır. (8+3=11)
* Hani Yusuf babasına: “Babacığım, gerçekten ben (rüyamda) on bir yıldız, Güneş’i ve Ay’ı gördüm; bana secde etmektelerken gördüm” demişti. (Yusuf Suresi, 4)
“Onbir yıldız” anlamına gelen “ehade aşera kevkeben” ifadesindeki harf adedi 11’dir.
“Ehade aşera kevkeben” (onbir yıldız) ifadesine kadar olan kelime adedi 11 dir.
* “Allah sizi topraktan yarattı, sonra bir damla sudan. Sonra da sizi çift çift kıldı. O’nun bilgisi olmaksızın, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Ömür sürene, ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta (yazılı)dır. Gerçekten bu, Allah’a göre kolaydır.” (Fatır Suresi, 11). Yaratışımızı anlatan Fatır Sûresi’nin 11 âyeti tesadüf mü?

13 SAYISI :
* Hadis-i şeriflerde konu olmuş İstanbul’u fethi 1453 yılında olduğu ve bu yılın rakamlarını topladığımızda 13 sayısı elde edildiği için Hıristiyanlarca uğursuz bir sayıdır.
* Bir yıl içinde ay 13 kez Dolunay geçirir.
* İlk başta müslüman sayısı 13 dü.
* Hz İsa’nın meşhur son yemeğindeki havarilerin sayısında 13 tür.
*Miladi 571 yılında peygamber efendimiz doğmuştur. (5+7+1=13)

17 SAYISI :
* 17, Fetih sayısıdır. Cabir b. Hayyan’a göre tüm maddi alem, 17 üzerine kuruludur.
* Günlük farz namazların toplamı 17 dir.

19 SAYISI :
* Kurân’ın 74. sûresi olan, Müdessir Sûresi’nin 30. ayetinde ‘Ondokuz’ ibaresi aynen geçer: “Üzerinde ondokuz vardır onun.” 30. ayeti takip eden ayette ise ‘bekçi meleklerinin sayısı’ şeklinde bir ifade bulunmaktadır. Art arda gelen ayetler olması sebebi ile bir önceki ayete istinaden, bu sayının 19 olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 31. ayette bu sayının (meleklerin sayısı 19’u) inkar edenler için bir imtihan, kitap verilenlerin şüphelerini gidermesi ve inananların imanlarını arttırması için işaret edildiği belirtilir. Ayrıca kalplerinde hastalık bulunanlar da ‘Bu örnekle ne demek istendi?’ demeleri için bir işaret olduğu belirtilir.
Abdullah İbn Mesud şöyle diyor:”Besmelenin harfleri cehennem zebanilerinin sayısı kadar olup, 19 tanedir. Dolayısıyla bu 19 zebaniden kurtulmak isteyen, 19 harfli besmeleyi okusun. Bunu okuyan kimse için Allah, bu harflerden her birisini bir zebaniye karşı bir zırh yapar. Cehennem meleklerinin kendileri de, bütün işlerini besmele çekerek yaparlar. Bütün güçlerini de besmeleden alırlar.” (Kurtubi 1/92).
* Besmelede 19 harf bulunmaktadır.
* Kur’an-ı Kerîm’de ilk vahyedilen ayetler Âlak Sûresi’nin ilk beş âyetidir ve bu âyetlerin toplam kelimesi 19 dur.

23 SAYISI :
* Eski Ahit’e göre, Adem ile Havva’nın tam 23 kızı bulunuyor.
* Her ebeveyn, çocuğun DNA’sına 23 kromozom verir.
* Kanın tüm vücuttaki dolaşımını tamamlaması 23 saniye sürer.
* İnsanlarda cinsiyeti belirleyen 23. kromozomdur.
* Kuran’ın Hz. Muhammed’e indirilmesi 23 yıl sürmüştür.

33 SAYISI :
* Hz İsa yeryüzünde 33 yıl yaşamıştır.
* Hz Davud’un hükümdarlığı 33 yıl sürmüştür.
* Cennete herkes 33 yaşında olacaktır. (sahih hadis değildir.)
* Tesbih çekerken 33 defa Sûbhanallah, Elhamdülillah ve Allahuekber diyoruz.
(Zikirlerde genellikle)

99 SAYISI :
* Allah’ın 99 tane ismi var. (esma-ül hüsna)

Maddi kilitlerin kendilerine uygun anahtarları olduğu gibi, manevi kilit hükmünde bazı sırların da kendilerine uygun ölçülerde anahtarları vardır. Kilide göre anahtarı kullanmadınız mı başarmış olamazsınız. Mesela sizin emailinizin bir şifresi vardır o şifreyi yanlış girdiğiniz takdirde email kutunuza giremezsiniz. İşte bazı ilahi sırların açılabilmesi için belirli sayıların olması gerekir. Kainatı halk eden Allah, elbette her şeyi bir dizayn içinde yaratmıştır. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyül azim.

Paylaşmak Sünnettir:

İlginizi Çekebilir

BİR YORUM YAZIN